Privacy Policy

Sidekick Online Project Software BV ( hierna genoemd “ Sidekick”, “wij” of “ons”) hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Sidekick verzamelt, alsook over de wijze waarop Sidekick deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Sidekick gevestigd in de Blokkestraat 41B bus 1.1, is verantwoordelijk om persoonsgegevens met de grootste zorg en vertrouwelijkheid te behandelen in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. 

Bij Sidekick zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 

CONTACTGEGEVENS

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Sidekick kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (woon en/of werk)
 • Telefoonnummer (vast en/of gsm)
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Gebruikersnaam en wachtwoord
 • Communicatievoorkeur
 • Internetbrowser en apparaat type
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website, het platform van Sidekick (hierna genoemd het “Platform”) en/of de mobiele applicatie van Sidekick (hierna genoemd de “App”) (zoals maar niet beperkt tot IP- adres, browsertype, de webpagina die u bezocht wanneer u toegang verkreeg tot de Website)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • De inloggegevens van uw mobiel apparaat, alsook geografische locatiegegevens (desgevallend)
 • Correspondentiegegevens met en uitgaande van Sidekick
 
 1. Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Sidekick verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Het verzenden van facturen en afhandelen van uw betaling
 • De opmaak van een offerte
 • Verzenden van onze nieuwsbrief, gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om U support te kunnen leveren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Sidekick analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Sidekick verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, – enquêtes en andere marktonderzoeken
 
 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dpo@Sidekick.be, dan verwijderen wij deze informatie.
 
 1. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Sidekick uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?’.

 1. Delen van persoonsgegevens aan derden 

Sidekick verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, in het kader van het verlenen van onze diensten en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerking van betaling, database management) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Sidekick uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Sidekick hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
 • Wanneer Sidekick of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens –  dewelke Sidekick heeft verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn;
 • Met het oog op het detecteren van gelijkaardige profielen zoals het uwe, behoudens wanneer u zich hiertegen uitdrukkelijk hebt verzet.\
 
 1. Wat zijn uw rechten omtrent uw gegevens?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sidekick en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naari nfo@Sidekicksoftware.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Sidekick wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 1. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Sidekick neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sidekicksoftware.nl 

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Sidekick, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Sidekick in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.  

Tot slot, zal de veiligheid van uw (demo-)account ook mede afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord om toegang te krijgen tot het Platform en/of de App. Sidekick zal nooit vragen om uw wachtwoord zodoende u ertoe gehouden bent dit niet zelf mee te delen. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld – bijvoorbeeld omdat deze derde heeft aangegeven uw aanvullende diensten te bieden – zal deze derde via uw wachtwoord toegang verkrijgen tot uw (demo-)account en uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van uw (demo-)account. Sidekick raadt u dan ook ten stelligste aan wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft genomen tot uw (demo)account uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen en contact met ons op te nemen. 

 1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sidekick gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 1. Grensoverschrijdend verwerking persoonsgegevens 

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, dewelke (i) de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’, of (ii) enig ander mechanisme op grond van de privacy wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten. 

 1. Update Privacy Verklaring 

Sidekick kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 24 mei 2018. 

 1. Andere websites 

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Sidekick verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.